فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/17634

تاريخ: 1399/3/11

باسمه تعالي

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9702726 مورخ 12/‏03/‏1398؛

موضوع بند (ب) رديف 3-1 بخشنامه شماره 507981/‏319 - 13/‏5/‏1393 اداره كل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران، در جلسه مورخ 23/‏02/‏1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

- در صورتي كه مرجع تصويب مصوبه مورد شكايت، صلاحيت قانوني تصويب ضوابط مذكور، دال بر ايجاد محدوديت بر ضوابط صدور جواز پايان كار را داشته باشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص صلاحيت قانوني برعهده ديوان محترم عدالت اداري است.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-