فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره :  73340 / 49458 
تاريخ : 8 / 6 / 1394 
بسمه تعالي 
" با صلوات بر محمد و آل محمد " 
شوراي محترم نگهبان 
بازگشت به نامه شماره 739 / 102 / 94 مورخ 21 / 2 / 1394 در خصوص اساسنامه صندوق اشتغال و كار آفريني ايثار گران ، بدين وسيله اصلاحات لازم جهت رفع ايرادات آن شورا كه به شرح زير در جلسه 1 / 6 / 1394 هيئت وزيران تصويب شده است به منظور اقدام معمول اعلام مي شود : 
1 - عبارت " از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت " در ماده ( 11 ) پيش از عبارت " به پيشنهاد رئيس هيأت امنا " و در ماده ( 13 ) پيش از عبارت " به پيشنهاد و انتخاب هيئت مديره " اضافه مي شود . 
2 -  بند ( پ ) ماده ( 12 ) به شرح زير اصلاح مي شود : 
" پ - پيشنهاد آيين نامه اجرايي و دستور العمل نحوه پرداخت تسهيلات اشتغال ، به وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي جهت تصويب . " 
اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-