فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 91/30/47635
تاريخ 1391/5/12
سركار خانم دكتر وحيد دستجردي دام عزها
وزير محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
با سلام و تحيت
عطف به نامه شمارۀ 100/634 مورخ 91/4/28 به استحضار مي رساند در صورتي كه مشكل برداشت متفاوت از قوانين مذكور توسط مجريان در عمل باشد، مطابق اصل 73 قانون اساسي بايد از مجلس محترم شوراي اسلامي تفسير آن خواسته شود و چنانچه تخلف از قانون و مقررات توسط متصديان امر صورت مي‌گيرد، مي توان حسب مورد از طريق مراجع نظارتي و قضايي اقدام كرد.

باتشكر
محمدرضا عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-