فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست خانم فاطمه دارابي مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن مصوبه شماره 7308/ش/ق/ مورخ 20/ 12/ 1387 شوراي اسلامي شهر قم.
بررسي: مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اينكه اعضاء حاضر به اتفاق آراء نظرشان اين بود كه گرفتن p30 به ازاء هر متر مربع مستلزم اجحاف بر مالك بوده و بدين جهت خلاف شرع مي‌باشد.
همچنين نظر اكثر اعضاء اين بود كه مصوبه مذكور از اين جهت كه شهرداري را الزام نموده است كه هنگام مراجعه مالك براي أخذ پروانه بدون پرداخت p30 (p قيمت منطقه‌اي مترمربع زمين مي‌باشد) به ازاء هر مترمربع- علاوه بر پرداخت هزينه معمولي پروانه- اجازه ساختمان را به مالك شرعي و قانوني زمين ندهد و اين منع خلاف حكم شرعي جواز تصرف مالكين در املاك خود مي‌باشد و از اين‌جهت مصوبه مذكور خلاف احكام اوليه شرعيه شناخته شد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه عوارض مذكور بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 2/ 1387 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد و در اين راستا شهرداري اقدام به تعرفه عوارض و بهاي خدمات نموده است و اگر منظور از بهاي خدمات، خدماتي باشد كه در آينده شهرداري جهت اعمالي مانند جدول‌كشي و آسفالت و ... ارائه مي‌نمايد أخذ عوارض و بهاي آن مانعي ندارد هر چند مقدار مذكور در مصوبه اجحاف مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-