فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست خانم زهره خدابخش مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن مواد 48 و 49 بخش پنجم از فصل 6 تعرفه مصوب عوارض و بهاي خدمات شهري همدان مصوب 1391.
بررسي: مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اينكه بر اساس قانون لغو حق مرغوبيت مصوب 28 /8/ 1360 مجلس شوراي اسلامي گرفتن حق مشرفيت كه همان حق مرغوبيت مي‌باشد ممنوع گرديده است و لذا گرفتن آن خلاف شرع بوده و از اين جهت مصوبه مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-