فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 115690/9702 هـ/ب
تاريخ: 29/7/1385
1. نظر به اينكه دستگاه­هاي دولتي و از جمله شركت مذكور در اساسنامه بايستي بازرس (حسابرس) را از ميان دو گروه حسابداران موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه­اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، انتخاب نمايند اطلاق عبارت «انتخاب بازرس» مذكور در بند 6 ماده 10 تصويب­نامه شماره 32395/ت 31907 هـ مورخ 12/6/1384 كه انتخاب بازرس از ميان حسابداران غير از حسابداران موضوع قانون فوق­الذكر را نيز شامل مي­شود مغاير تبصره 5 قانون مزبور مي­باشد.
2. ماده 14 تصويب­نامه به تبع استدلال به عمل آمده در بند 1 فوق تصويب­نامه مغاير با قانون است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-