فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 30448
تاريخ: 14/ 5 /1371

شوراي محترم نگهبان

در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست تصوير «اساسنامه شركت سهامي حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران» كه در جلسه مورخ 14 /4/ 1371 هيأت وزيران به تصويب رسيده است جهت اقدام معمول، ارسال مي­گردد. 

								     حسن حبيبي
  معاون اول رئيس جمهور
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-