فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 2368/ت22623 ك
تاريخ: 27 /2/ 1379
رياست جمهوري-دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي 
اكثريت وزار عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي در جلسه مورخ 9 /9/ 1378 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (موضوع تصويب نامه شماره 76305/ت19037 ه مورخ 29 /10/ 1376) و به استناد ماده (18) اصلاحي قانوني چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1378-آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تچاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران 
فصل اول- تعاريف 
ماده 1- در اين آيين نامه اسامي ذيل به جاي عبارت بكار خواهد رفت:
قانون: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه هاي آن 
آيين نامه: آيين نامه اجرايي ماده (18) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران 
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-