فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره انتشار : 10486	تاريخ روزنامه رسمي : 1359/12/05	

‌قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاههاي دولتي جهت رسيدگي به شكايات مردم
مصوب 1359/11/01

‌ماده واحده - كميسيون اصل 90 مي‌تواند با قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها و بنيادها و‌نهادهاي انقلابي و مؤسساتي كه به نحوي از انحاء به يكي از قواي فوق‌الذكر مربوط مي‌باشند، مستقيماً مكاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به‌شكاياتي كتبي كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده و يا جواب قانع‌كننده بدانها داده نشده و رفع مشكلات توضيح بخواهد و آنها مكلفند در‌اسرع وقت جواب كافي بدهند.

تبصره - مسئولين و مأمورين مذكور در ماده واحده مصوبه ۱۳۵۹/۱۱/۱ مجلس شوراي اسلامي مكلفند پاسخ كافي و مستند خود را حداكثر ظرف‌ مدت يكماه از تاريخ وصول كتباً به كميسيون اصل نود اعلام دارند، تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يكسال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضائي با درخواست كميسيون قابل‌ رسيدگي است و مراجع مذكور موظفند به اينگونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حكم‌ اعمال مجازات نموده و مراتب را به كميسيون مزبور اعلام دارند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي طبق اصل نود و هفتم قانون اساسي با‌حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-