فايل ضميمه :
        

طرح ترويج كتابت قرآن كريم به رسمالخط مفاخر ملي


آقاي جنتي ـ دستور اول: «طرح ترويج كتابت قرآن كريم به رسمالخط مفاخر ملي [1]  

ماده واحده- از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، دولت و ديگر نهادهاي متولي مجازند در ترويج فرهنگ قرآني براي چاپ و اهداء قرآن كريم از اعتبارات دولتي، كتابتهاي برجسته مفاخر ملي مانند مرحوم ميرزا احمد نيريزي را مورد حمايت و ترويج قرار دهند.

تبصره- دولت مجاز است در جهت اجراي اين قانون هر ساله به بخشهاي غيردولتي از يارانههاي موجود براي چاپ و نشر قرآن مورد نظر اختصاص دهد.»

آقاي عليزاده ـ اكثريت آقايان [مجمع مشورتي فقهي] قم فرمودهاند كه اين مصوبه خلاف شرع است. [2]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، در مجمع بعضي آقايان ميگفتند كه اين قرآنهايي كه به نحو تشريفاتي چاپ ميشود، [استفاده از بيتالمال براي چاپ آنها محل اشكال است]. بعضي از آقايان در مجلس خبرگان رهبري ميگفتند كه يك قرآني به ما هديه دادهاند كه وزنش چند كيلو است و اينقدر سنگين است كه اصلاً نميشود [آن را دست گرفت و] خواند. فقط به درد اين ميخورد كه بگذاريم ...

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ... براي جهيزيهي عروس استفاده كنند!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خب آيا هزينه كردن از بيتالمال براي اين كار جايز است؟ يعني اطلاق اين مصوبه كه واقعاً چاپ اينطور قرآنهاي تشريفاتي را با پول بيتالمال اجازه ميدهد، مشكلي ندارد؟

آقاي جنتي ـ اين مصوبه كه بحثي از كيفيت چاپ نكرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين ماده واحده اطلاق دارد ديگر؛ ميگويد مجاز است.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله شبزندهدار، ببينيد؛ بالاخره يك عدهاي از مردم اين قرآنها را به عنوان همان تشريفات هم نگه ميدارند. حالا اينجا گفتهاند به جاي اينكه قرآن به خط عثمانطه را نگه بدارند، ميخواهند يك قرآن با رسمالخط يك شيعه و يك ايراني را نگه بدارند؛ ميگويند اين قرآن با اين رسمالخط را به جاي آن قرآن چاپ كنيد. اين مصوبه، براي حمايت از اين موضوع است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بايد قرآنهايي چاپ كنند كه قابل قرائت است؛ قابل حمل و نقل است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا در اين مصوبه كه چيزي در اين مورد نگفتهاند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ولي اطلاقش شامل اين موارد هم ميشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب با اين حساب، اين ماده واحده خيلي اطلاقهاي ديگر هم دارد؛ مثلاً اينكه بدهيم قرآن را كافر بنويسد. آيا شما به چنين اطلاقي هم اشكال وارد ميكنيد؟!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بله، آنها هم اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس بنابراين اين مصوبه [از آن جهت اطلاق ندارد؛ چون] در مقام بيان آن جهت نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ در مقام بيان كه هست؛ چون اين رسم است كه اين كار را ميكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در مقام بيان آن جهت كه نيست؛ نگفته است كه مثلاً در هزينهها اسراف هم بكنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مواردي مثل اسراف معلوم است.

آقاي جنتي ـ آقاي شبزندهدار، كمبود وقت داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مطلب يك واقعيت است كه در مجمع فقهي گفته شده است و ما هم وظيفه داريم در اينجا آن را بگوييم.

آقاي جنتي ـ اين بحث به نتيجه نميرسد. اين نظر مجمع فقهي در اينجا طرفدار ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر ميگوييد طرفدار ندارد كه خب بگذريم.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، به نظر من اگر ميخواهيد رأي بگيريد، رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اطلاق اين ماده واحده را خلاف شرع ميدانند، رأي بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من به اين مصوبه اشكال ميگيرم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ من يك كلمه عرض ميكنم. اين مصوبه از حيث ترويج فرهنگ قرآن است. حالا قطعاً چند كيلو شدن وزن قرآن كه ترويج فرهنگ قرآني نيست. اگر فرضاً يك جايي هم اين موضوع به صورت تشريفاتي باشد و واقعاً هدف، ترويج فرهنگ قرآني باشد و حرام ديگري كنارش نباشد، خب معلوم است كه آن هم عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حضرات آقاياني كه مصوبه را خلاف قانون اساسي ميدانند، رأي خود را اعلام بفرمايند. دستور بعدي را بخوانيم. [3]

==================================================================================================

[1]. طرح ترويج كتابت قرآن كريم به رسمالخط مفاخر ملي در تاريخ 8/‏6/‏1396 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامهي شماره 48062/‏259 مورخ 11/‏6/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 22/‏6/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2542/‏102/‏96 مورخ 22/‏6/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. «نظر اكثر اعضاء اين بود كه در صورتي كه اطلاق اين طرح شامل تجويز چاپ و نشر قرآنهايي گردد كه عمدتاً جنبه تشريفاتي داشته و از آن استفاده معهود نميشود، استفاده از اعتبارات دولتي و بيتالمال براي اينگونه موارد داراي ايراد بوده و لذا ماده واحده داراي ايراد است.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 151/‏ف/‏96 مورخ 20/‏6/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/vt8p6)

[3]. نظر شماره 2542/‏102/‏96 مورخ 22/‏6/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 48062/‏259 مورخ 11/‏6/‏1396، طرح ترويج كتابت قرآن كريم به رسمالخط مفاخر ملي مصوب جلسه مورخ هشتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22/‏6/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-