فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 86/30/25037
تاريخ: 1386/1/17
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارۀ 172346 /258 مورخ 1386/11/3 و پيرو نامه شمارۀ 86/30/24926 مورخ1386/11/13؛ «لايحه مبارزه با پولشويي» كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم بهمن ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 1386/11/17 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
محمد رضا عليزاده
قائم مقام دبيرشوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-