فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 1597/ 102 /96 
تاريخ : 3 /4 /96
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 17012/ 54220 مورخ 17 /2/ 1396 ؛
اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران
مصوب جلسه مورخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و شش هيأت وزيران؛ درجلسه مورخ 31 /3/ 1396 شوراي نگهبان موردبحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضاعليزاده
قائم مقام دبيرشوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-