فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 40115/ 25634
تاريخ: 2/ 10/ 1380
اصلاح اساسنامه­ شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست اصلاحيه اساسنامه­ شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن كه در جلسه مورخ 28/ 9/ 1380 هيأت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول ارسال مي­شود.
										 محمدرضا عارف
									    معاون اول رئيس جمهور

وزارت جهاد كشاورزي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/ 9/ 1380 بنا به پيشنهاد شماره 20572/28/7173/ن م مورخ 30/ 8/ 1380 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تأسيس شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن ـ مصوب 1369­ـ تصويب نمود:
سرمايه شركت سهامي خاص توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن به مبلغ 509/028/004/789 ريال افزايش مي­يابد.
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-