فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 7044
تاريخ 11/ 8/ 1373
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 26223 مورخ 2/ 8/ 1373:
اساسنامه شركت تجهيز و نگهداري تاسيسات ساختماني ورزش كه در جلسه مورخ 27/ 7/ 1373 به تصويب هيئت وزيران رسيده است در جلسه مورخ 11/ 8/ 1373 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-