فايل ضميمه :
        اصلاحية اساسنامة سازمان خصوصي‌سازي

مواد (23، 25و26) اصلاحي:
اصلاحات بعمل آمده در مورد بندهاي (23)، (25)و (26) به نظر رافع ايراد شوراي محترم نگهبان است.
مادة 27 اصلاحي:
عبارت «مانده سود حاصل شده به حساب مربوط در خزانه واريز خواهد شد» به لحاظ اينكه موارد و مصاديق كسر شده (قابل كسر) مشخص نشده‌اند لذا از اين حيث مواجه با ابهام مي‌باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-