فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 96/102/2543

تاريخ: 1396/6/22

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 47971/‏265 مورخ 11/‏06/‏1396؛

لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي

بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني

مصوب جلسه مورخ هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 22/‏06/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-