فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي احمد امير نوايي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بخشنامه 1017/ 01/ 85/ 1 مورخ 11 /8 /1385 مديريت امور طرح و برنامه بانك سپه.

بررسي : با پذيرش اعتراض و قبول مستندات ارائه شده توسط شاكي، خلاصه شكايت آن است كه بخشنامه مذكور برخلاف قانون و اختيارات قانوني مديريت امور طرح و برنامه بانك سپه مي‌باشد و تشخيص صحت و سقم اين ادعا و ابطال اين دستورالعمل و احقاق حقوق شاكي بر عهده ديوان‌عدالت اداري است.
و مجرد اقدام به كذب و حيله و نيرنگ هر چند گناه كبيره مي‌باشد لكن باعث بطلان شرعي دستورالعمل فوق نمي‌گردد تا فقهاء شوراي نگهبان از جهت خلاف شرع بودن نظر بدهند.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-