فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5939
تاريخ: 1365/2/10
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران‌
عطف به نامه شماره 101/2-2/8م‌ن مورخ 1365/2/3:
موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و پس از بحث و بررسي لازم نظر اكثريت اعضاء بدين شرح اعلام ميشود:
"بر حسب اطلاق اصل 139 قانون اساسي در مورد موافقتنامه‌هاي پيش از پيروزي انقلابِ اسلامي هر چند در آنها ارجاع به داوري پيش‌بيني شده باشد مقررات اصل مذكور بايد رعايت شود".%
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-