فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 96/102/2319

تاريخ: 1396/6/2

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 41610/‏81 مورخ 22/‏05/‏1396؛

لايحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي

مصوب جلسه مورخ هفدم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 01/‏06/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-