فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 27/ 4/ 1374
شماره: 25518
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به پيوست تصوير اصلاحيه اساسنامه شركت خدمات هوايي كشور(آسمان) كه در جلسه مورخ 3/3/ 1374 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال مي شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

وزارت راه وترابري
هيات وزيران در جلسه مورخ 3/3/ 1374 بنابه پيشنهاد شماره 11/ 423 مورخ 20/ 1/ 1374 وزارت راه و ترابري و به استناد تبصره (3) لايحه قانوني راجع به تشكيلات شركت خدمات هوايي كشور(آسمان)-مصوب 1359-تصويب نمود:
ماده(5)اساسنامه شركت خدمات هوايي كشور(آسمان)-موضوع تصويبنامه شماره 14316 مورخ 9/ 3/ 1360-به شرح زير اصلاح و تبصره هاي آن حذف مي شود:
"ماده 5-موضوع و هدف شركت، تصدي حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستي با هواپيماهاي سبك وزن و سنگين وزن در داخل و خارج از كشور در خطوط منظم يا غير منظم و برقراري خطوط حمل و نقل هوايي به نقاط دور افتاده و محروم و ارايه خدمات هوايي كشوري به دولت و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق پروازهاي اجاره اي دربست (چارتر) در داخل و خارج از كشور است. شركت مي تواند براي تحقق موضوع يادشده، عمليات زير را انجام دهد:"
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-