فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 110846/ت 324ه	شماره انتشار : 13455 	
تاريخ ابلاغ:   29/ 08/ 1369	تاريخ روزنامه رسمي : 30/ 02/ 1370	

تصويبنامه راجع به حذف عباراتي از اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز
مصوب 15/ 07/ 1369

هيات وزيران در جلسه مورخ 15/ 7/ 1369 با توجه به نظريه شوراي نگهبان ( موضوع نامه شماره 1/844 مورخ 12/ 7/ 1369 آن شوري ) و به استناد ماده ( 2 ) قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 1367 تصويب نمود : 
عبارت "همچنين قبول سمتهاي غيرموظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي يا شركتها و مؤسساتي كه شركت در آن سرمايه گذاري كرده يا سهيم باشد بمنظور انجام وظايف محوله "از متن ماده ( 22 ) اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز ( موضوع تصويبنامه شماره 115656/ 942 مورخ 5/ 11/ 1368 ) حذف مي گردد.

حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-