فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 10/ 2/ 1376
شماره: 53013
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به پيوست اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري كه در جلسه مورخ 22/ 12/ 1375 هيأت وزيران تصويب شده است براي اقدام معمول ارسال مي شود. 
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

وزارت مسكن و شهر سازي 
هيات وزيران در جلسه مورخ 22/ 12/ 1375 بنابه پيشنهاد شماره 8632/ 100 مورخ 10/ 6/ 1375 وزارت مسكن و شهر سازي و به استناد تبصره (5) ماده (11)قانون زمين شهري -مصوب 1366-اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري را به شرح زير تصويب نمود: 
اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري 
ماده 1-شركت عمران و بهسازي شهري-كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود-شركتي است دولتي و وابسته بهوزارت مسكن و شهر سازي و مي تواند با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياستهاي شهر سازي كشور، در استانهاي مختلف شركتهاي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس كند.
ماده 2-مركز شركت در تهران و نوع شركت سهامي است كه براي مدت نامحدود تأسيس مي شود.
ماده 3-شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق اصول بازگراني و مقررات شركتهاي دولتي و اين اساسنامه اداره مي شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-