فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 16/37493
تاريخ: 1382/5/29
شوراي محترم نگهبان
عطف به نامه شماره 81/30/2213 مورخ 1381/10/17 و پيرو نامه شماره 21767 مورخ 1381/9/26، طرح منع شكنجه كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1382/5/26 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جهت بررسي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي‏گردد.

مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
متن مصوبه
ماده 1ـ ...
ماده 3ـ در كليه اوراق بازجوئي لازم است موارد ذيل دقيقاً و كاملاً درج شود:
...
اوراقي كه بعد از جلسه بازجويي به پرونده الحاق مي‏شود بايد با اطلاع متهم بوده و در صورت ارتباط با اتهام، فرصت دفاع به متهم داده شود. انجام تحقيقات از متهم بايستي صرفاً در شعبه مربوطه در دادسرا يا دادگاه بوده و توسط قاضي رسيدگي كننده صورت پذيرد.
ماده 4ـ ...
ماده 6ـ براي نظارت بر نحوه رفتار با افراد بازداشت شده و زندانيان و اطمينان از رعايت اين قانون كميته‏اي مركب از پنج نفر از اعضاي كميسيون قضائي و حقوقي به پيشنهاد اين كميسيون و رأي مجلس براي مدت دو سال تحت عنوان كميته نظارت بر نحوه رفتار با زندانيان تشكيل مي‏گردد. اعضاي اين كميته هر زمان كه لازم بدانند مجازند به صورت جمعي و يا فردي از كليه بازداشتگاهها و زندانها بازديد نموده و در صورت اطلاع از اعمال هرگونه شكنجه گزارش آن را به رؤساي سه قوه منعكس و يك نسخه از آن را جهت برخورد با متخلفين به مرجع قضايي ذي‏ربط اعلام كنند. مرجع قضائي مذكور موظف است خارج از نوبت به گزارش رسيدگي و متخلف يا متخلفين را محاكمه و نتيجه را به رؤساي سه قوه و كميته مزبور اعلام نمايد.
ماده (7) حذف شد.
ماده 8ـ متخلفين از مفاد اين قانون و همچنين آمرين و مأمورين و مسئوليني كه از اعمال شكنجه مطلع بوده و آن را به مراجع مسئول اطلاع نداده‏اند و مسئوليني كه براي نظارت كميته مذكور در ماده (6) همكاري نكنند در مرتبه اول به سه تا شش ماه زندان و يك سال انفصال از خدمات دولتي و در مرتبه دوم به شش ماه تا يك سال زندان و سه سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‏گردند.
ماده 9ـ ...
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-