فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 64840/ 30207
تاريخ: 27/ 12 /1382
اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در جلسه مورخ 10/ 12/ 1382 هيئت وزيران تصويب شده است، به پيوست براي اقدام معمول ارسال مي گردد.
محمدضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
وزارت راه و ترابري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/ 12/ 1382 بنا به پيشنهاد شماره 24548/ 11 مورخ 25/ 11/ 1382 وزارت راه و ترابري و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ،اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ نام شركت، شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور است كه از اين پس در اين اساسنامه «شركت» ناميده مي شود.
ماده 2 ـ شركت وابسته به وزارت راه و ترابري است و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به شركت هاي دولتي اداره خواهد شد.
ماده 8 ـ مجمع عمومي شركت از افراد زير تشكيل مي شود:
1-وزير راه و ترابري (رئيس مجمع عمومي)
2- معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
3-وزير امور اقتصادي و دارايي
4-وزير صنايع و معادن
5-وزير بازرگاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-