فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 48602	شماره انتشار : 10478	
تاريخ ابلاغ: 1359/11/06	تاريخ روزنامه رسمي : 1359/11/26	

قانون مربوط به افزايش مبلغ مذكور در لايحه قانوني راجع به تخصيص 500 ميليون ريال از محل اعتبارات طرح تعهدات مربوط به تكميل ساختمانهاي نيروي هوايي به طور علي الحساب جهت هزينه هاي فوري و ضروري
مصوب 1359/10/10

ماده واحده - به منظور ترميم خرابيها و صدمات ناشي از جنگ در تأسيسات و پايگاههاي نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران ، مبلغ مندرج در لايحه قانوني راجع به تخصيص - . 500 ميليون ريال از محل اعتبارات طرح تعهدات مربوط به تكميل ساختمانهاي نيروي هوايي به طور علي الحساب جهت هزينه هاي فوري و ضروري مصوب 59 . 3 . 10 به مبلغ - 1500 . ميليون ريال افزايش يابد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه دهم دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-