فايل ضميمه :
        لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا
مقدمه
«لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا» كه تاريخ 8 /7 /1394 اعلام وصول گرديده بود، در جلسه علني مورخ 5/ 11/ 1394 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
بررسي و تبيين
با توجه به تصريح تبصره ماده واحده اين موافقتنامه مبني بر لزوم رعايت اصل 77 قانون اساسي درخصوص اصلاحات موافقتنامه (موضوع ماده 10 منشور مشاركت و ماده 7 آئين‌نامه آن)، مصوبه حاضر از اين حيث فاقد ايراد به نظر مي رسد.
البته ماده (11) منشور مشاركت تحت عنوان «موارد موافقتنامه» به نوعي قاعده‌گذاري درخصوص عمليات مشاركت (كنسرسيوم) اشاره داد كه در ماده واحده به لزوم رعايت اصل 77 قانون اساسي درخصوص آن تصريح نشده است. مطابق ماده مزبور «مقررات/ آئين‌نامه‌ها و موضوعات ضروري ديگر براي عمليات مشاركت (كنسرسيوم) بايد توسط دوسوم اكثريت اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي تأييد شود و سپس با رأي مثبت همه اعضاي كارگروه رهبري تأييد گردد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-