فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 339
تاريخ:8/ 3 /1374
فقهاي شوراي نگهبان در جلسه 7/ 3/ 1374 با استفاده از اصل چهارم قانون اساسي نسبت به ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه به شرح زير اظهار نظر شرعي نمود:
عموم آيين‌نامه ها و مقررات مذكور در ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، نسبت بمتولي منصوص كه خيانت در عين و منافع موقوفه نمي نمايد بلحاظ اينكه دادگاه حكم بمعزول شدن و يا ممنوع المداخله بودن وي مي كند و يا ضم امين مي نمايد خلاف موازين شرع است.
و تأييد سابق شوراي نگهبان بدليل انصراف آن بموارد خيانت متولي بوده است.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
رونوشت: حضرت آيت الله يزدي و رياست محترم قوه قضائيه
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-