فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        قانون تعيين نام مجلس 

مصوب 1359/04/31

ماده واحده - مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1359/04/31با قيد دو فوريت تصويب نمود كه نام مجلس شورا « مجلس شوراي اسلامي » تعيين گردد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه مورخ 1359/04/31بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است . 

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي 


تاريخ تصويب 1359/04/31
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-