فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 231339/ت38680 هـ	شماره انتشار : 18922	
تاريخ ابلاغ: 21/ 11/ 1388	تاريخ روزنامه رسمي : 25/ 11/ 1388	

هيئت وزيران در جلسات مورخ 26/ 3/ 1387و22/ 9/ 1388 بنا به پيشنهاد شماره 28822/1 مورخ 21/ 8/ 1386 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 7 ) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - مصوب 1382 - اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
مصوب 22/ 09/ 1388

ماده 1 - به منظور اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه در اين اساسنامه به اختصار "كميسيون" ناميده مي شود و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي و ايفاي وظايف و اختيارات حاكميتي ، نظارتي و اجرايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات راديويي ، موضوع تبصره ( 2 ) ماده ( 7 ) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي شود ، به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارتخانه ياد شده تشكيل مي شود .

ماده 2 - سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است .

ماده 3 - اعتبارات مورد نياز سازمان همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومي زير رديف بودجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در لايحه بودجه سالانه كشور پيش بيني و تأمين مي شود .

ماده 4 - مركز اصلي سازمان تهران است و سازمان مي تواند با تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور جهت انجام وظايف قانوني خود نسبت به ايجاد واحدهاي سازماني در مناطق مختلف كشور اقدام نمايد .

ماده 5 - تشكيلات سازمان به پيشنهاد وزير و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تدوين و اجرا مي شود .

ماده 6 - وظايف و اختيارات سازمان به شرح ذيل مي باشد :

1 - صدور پروانه فعاليت و بهره برداري براي ارايه هرگونه خدمات مخابراتي ، پستي و فناوري اطلاعات شامل شرايط ، ضوابط و چگونگي جبران خسارات ناشي از عدم اجراي آنها در چارچوپ مصوبات كميسيون .

2 - تدوين و پيشنهاد استانداردهاي ملي مربوط به ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور به مراجع ذي ربط و اعمال استانداردها و ضوابط و نظامهاي كنترل كيفي و تأييد نمونه تجهيزات در ارايه خدمات و توسعه و بهره برداري از شبكه هاي مخابراتي ، پستي و فناوري اطلاعات در كشور .

3 - تدوين و ارايه پيشنهاد در خصوص تعيين فعاليتها و بهره برداري غير مجاز پستي ، مخابراتي و فناوري اطلاعات ، تعيين جريمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانين و مقررات پس از طي مراحل قانوني .

4 - تدوين و تنظيم مقررات ، آيين نامه ها ، جدولهاي تعرفه و نرخهاي كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات ، تعيين كف يا سقف آنها به منظور حصول اطمينان از رقابت سالم و تداوم ارايه خدمات و رشد كيفي آنها براي تصويب توسط كميسيون در چارچوپ قوانين و مقررات .

5 - وصول مبالغ حق الامتياز صدور پروانه ، هزينه استفاده از فركانس ، هزينه جبران خسارت و ساير وجوهي كه طبق قوانين و مقررات مربوط به تصويب مي رسد و واريز آن به حسابهاي خزانه .

6 - نظارت بر عملكرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه هاي صادر شده و رسيدگي به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظايف از طريق اخطاريه يا لغو موقت يا دايم امتيازها و پروانه هاي بهره برداري .

7 - تدوين و پيشنهاد دستورالعملها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبكه هاي مخابراتي و رايانه اي از نظر امنيت ، ايمني اتصالات و تعرفه هاي آنها به كميسيون و نظارت بر اعمال صحيح آنها .

8 - تنظيم ، مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط و جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و نظارت و حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس در چهارچوب قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات - مصوب 1382 - و ساير قوانين و مقررات مربوط .

9 - تدوين و پيشنهاد دستورالعملها به كميسيون و اعمال مصوبات در موارد ذيل :

الف - چارچوب توافقنامه هاي درجه و سطح خدمات به منظور شفاف سازي كيفيت خدمات در مقابل هزينه آن در شبكه هاي پستي ، مخابراتي و فناوري اطلاعات .

ب - نامگذاري دامنه ها ( Domain names ) ، تعيين شماره ها و كدها در شبكه هاي پستي و مخابراتي و فناوري اطلاعات .

پ - حمايت از حقوق استفاده كنندگان خدمات پستي ، مخابراتي و فناوري اطلاعات و نظارت مستمر بر اعمال صحيح آنها .

ت - تدوين و پيشنهاد دستورالعملهاي لازم به منظور تنظيم روابط ارايه كنندگان خدمات پستي ، مخابراتي و فناوري اطلاعات .

ث - پيشنهاد اصلاح و تجديد ساختار بخش به كميسيون .

ج - حمايت از گسترش حضور و مشاركت بخش غير دولتي در توسعه فعاليتهاي پستي ، مخابراتي و فناوري اطلاعات و نظارت مستمر بر اعمال صحيح آنها .

چ - پيشنهاد اصلاح قوانين پستي و مخابراتي و ارتباطي به مراجع ذي صلاح قانوني .

10 - انجام وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بي سيمهاي اختصاصي و غيرحرفه اي - مصوب 1345 - و اصلاحات بعدي آن و تعهدات بين المللي مرتبط كه جمهوري اسلامي ايران براساس قانون ملزم به رعايت آنها مي باشد .

11 - انجام امور تحقيقاتي و ارايه آموزشهاي تخصصي مرتبط و اطلاع رساني عمومي در زمينه ارتباطات مجاز راديويي با استفاده از توانمنديهاي بخشهاي دولتي و غيردولتي .

2ا - تهيه و انتشار گزارشات دوره اي از وضعيت و كيفيت ارايه خدمات پستي ، مخابراتي و فناوري اطلاعات در كشور و مقايسه تطبيقي آن در منطقه و جهان .

13 - حمايت از صاحبان صنايع ، انجمنها و اتحاديه هاي ارايه كنندگان خدمات مخابراتي و ارتباطي و هدايت و راهبري آن .

14 - انجام امور مرتبط كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط از طرف وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ارجاع مي گردد .

15 - نمايندگي ، عضويت و حضور در مجامع و اتحاديه هاي منطقه اي و بين المللي ذي ربط به منظور حفظ منافع ملي در چارچوب سياستهاي كلي نظام و با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

16 - در اجراي بند ( 10 ) ماده ( 68 ) قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت ، سازمان مي تواند با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط فوق العاده لازم را پس از تصويب هيئت وزيران پرداخت نمايد .

ماده 7 - رييس سازمان كه معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و دبير كميسيون مي باشد توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات منصوب مي شود و بالاترين مقام اجرايي سازمان خواهد بود .

ماده 8 - وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح ذيل مي باشد :

1 - انجام تمهيدات لازم براي اجراي مصوبات و تصميمات كميسيون .

2 - انجام امور اداري ، استخدامي ، مالي و اجرايي سازمان در حدود اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط .

3 - تدوين و پيشنهاد مقررات و آيين نامه ها به كميسيون و تنظيم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات .

4 - برنامه ريزي ، هدايت و كنترل سازمان و تهيه و تنظيم بودجه براي پيشنهاد به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و اجراي آن .

5 - نظارت بر حسن اجراي امور مندرج در اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط .

6 - صدور احكام استخدامي كاركنان و ابلاغهاي مربوط .

7 - نمايندگي سازمان در مراجع قضايي و غيرقضايي با حق تعيين وكيل و توكيل به غير ، ارجاع به داوري و ارايه پيشنهاد صلح و سازش با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

8 - انجام اموري كه براي ايفاي وظايف و اختيارات لازم باشد در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .

9 - پيشنهاد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي سازمان به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات جهت تصويب در مراجع ذيصلاح قانوني .
تبصره رييس سازمان مي تواند بخشي از مسئوليتهاي خود را به هر يك از معاونان ، مديران يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد . 

ماده 9 - امكانات موجود در اداره كل ارتباطات راديويي و معاونت امور مخابراتي به سازمان منتقل و جزء اموال سازمان محسوب مي شود .

ماده 10 - اين اساسنامه جايگزين تصويب نامه شماره 36986/ت 31594هـ مورخ 20/ 9/ 1384 شده و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير قبلي لغو مي شود .

اين اساسنامه به موجب نامه هاي شماره 28385/ 30/ 87 مورخ 3/ 6/ 1387 و شماره 36922/30/88 مورخ 8/ 10/ 1388 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا رحيمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-