فايل ضميمه :
        

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز - مغري


منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز- مغري» [1]  است.

آقاي عليزاده ـ نوردوز يك منطقهاي است در مرز ايران و ارمنستان در كنار رود ارس، كه از آنجا يك پُلي هم ساختهاند.

آقاي يزدي ـ اين دستور، يك موافقتنامه است ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بعيد است كه اين موافقتنامه اشكالي داشته باشد.

آقاي عليزاده ـ حالا آن را بررسي ميكنيم. آقاياني كه اين موافقتنامه را خواندهاند، ميگويند ايرادي ندارد. حالا بررسي اين موافقتنامه تا چه زماني وقت دارد؟

منشي جلسه ـ  دوم مرداد به شورا آمده است.

آقاي مؤمن ـ بله، 2/‏5/‏1396 آمده است.

آقاي عليزاده ـ خب، براي بررسي اين مصوبه تا بيست و يكم يا بيست و دوم مرداد فرصت داريم. البته اگر آقايان خواندهاند و ميفرمايند ايرادي ندارد، سراغ دستور بعدي برويم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ اين موافقتنامه بدون ايراد است.

آقاي عليزاده ـ بله، حاجآقاي مؤمن ميفرمايند كه بدون ايراد است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر ايشان ميگويند ايرادي ندارد، كافي است ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، اگر حاجآقاي مؤمن ايرادي به آن نگرفته است، يعني ايرادي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اين موافقتنامه هم تلقي به قبول شد؟

آقاي عليزاده ـ بله [2]

=====================================================================================

 

[1]. لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز- مغري در تاريخ 1/‏12/‏1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 28/‏4/‏1396 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 35447/‏255 مورخ 3/‏5/‏1396 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 11/‏5/‏1396، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2092/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نظر شماره 2092/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 35447/‏255 مورخ 3/‏5/‏1396، لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز- مغري مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 11/‏5/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-