فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 10176 /230/ق 
تاريخ: 8 /11 /1369 
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «حق كسب يا پيشه يا تجارت» 
ماده واحده: در مورد «حق كسب يا پيشه يا تجارت» مطابق قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب 2 /5 /56 عمل شود. ماده واحده الحاقيه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/ 8 /65 به قوت خود باقي است. 
موضوع «حق كسب يا پيشه يا تجارت» در اجراي بند هشتم اصل 110 قانون اساسي در جلسة مورخ 25 /8 /1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد. 
اكبر هاشمي رفسنجاني 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-