فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره : 2033ه/ب
تاريخ : 9/ 7/ 77
شوراي محترم نگهبان

با پيوست نمودن تصوير دو فقره تصويب­نامه­هاي شماره 25789/ت19957 ه مورخ 10/ 5 /1377 و شماره 25791/ت 19965 ه مورخ 10/ 5/ 1377 هيأت وزيران. خواهشمند است با طرح قضيه در محضر فقهاء محترم آن شورا اعلام فرمائيد كه «پرداخت سود تسهيلات» موضوع دو فقره تصويب­نامه مزبور با موازين شرع مغايراست يا نه. /خ
 
                                                علي اكبر ناطق نوري
                                              رئيس مجلس شوراي اسلامي
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-