فايل ضميمه :
        

اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

مرحله اول مصوبه هيئت وزيران: 26/‏3/‏1387 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 30/‏5/‏1387 ماده 5ـ تشكيلات سازمان به پيشنهاد وزير و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رييس جمهور تدوين و اجرا مي‌شود. الف ـ نظر مخالف ـ تشكيلات و شاكله هر نهادي احتياج به قانون دارد و اين‌گونه نيست كه مثلاً بپذيريم دولت بدون تصويب مجلس بتواند تاسيس وزارت‌خانه كند. عدم ذكر «با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود» در متن اساسنامه، از آنجا كه موجب توسعه اختيارات دولت مندرج در مصوبه مجلس مي‌گردد، برخلاف اصل 85 قانون اساسي است. ب ـ نظرات موافق ـ در ماده (7){1}قانون مربوط به اين اساسنامه (قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382) مقرر شده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي،‌ از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود تأسيس ‌شود و رئيس سازمان معاون وزير خواهد بود. در اساسنامه هم آمده كه هزينه‌ها و درآمدهاي سازمان بايد در بودجه سالانه دولت مقرّر شود؛ به عبارت ديگر، هم دولت و هم مجلس در خصوص آن اظهارنظر مي‌كنند. ـ عبارت «استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود» افاده حصر نمي‌كند به اين معنا كه دولت موظف است از نيروهاي موجود ضرورتاً استفاده نمايد، لكن منعي به استفاده از نيروهاي خارج از اين مجموعه ندارد. به همين دليل،‌ عدم ذكر عبارت مزبور، خللي به اساسنامه مزبور وارد نمي‌سازد. ـ از آنجا كه قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات طرح بوده، براي احتراز از مغايرت با اصل 75 قانون اساسي، تأكيد كرده كه سازمان مزبور، بدون استخدام نيروي جديد و استفاده از امكانات هزينه‌بر تشكيل شود. معهذا، چنانچه منابع موجود براي استخدام نيروهاي جديد كفايت كرد، ايرادي بر استخدام نيروهاي جديد وارد نيست. ـ قانون مقرر داشته كه سازماني با امكانات نيروي انساني موجود شكل گيرد. اين‌جا مقنن مرادش تشكيل سازمان بوده است و ادامه حيات و كار اين سازمان بر اساس قواعد و مقررات موجود است و بر اساس آن ضوابط بودجه‌اش تنظيم و نيروي انساني‌اش كاهش و افزايش مي‌يابد. ـ از آنجا كه طبق اصل 126 قانون اساسي، امور نيروي انساني در اختيار رييس‌جمهور است، لذا تشكيلات اين سازمان بايد به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رييس‌جمهور برسد. ــــــــــــــــــــــــ ماده 6ـ وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد: 1ـ صدور پروانه فعاليت و بهره‌برداري براي ارايه هرگونه خدمات مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات شامل شرايط، ضوابط و چگونگي جبران خسارات ناشي از عدم اجراي آن‌ها در چارچوب مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات. 2ـ ... 8ـ تنظيم، مديريت كنترل فضاي فركانسي كشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط و جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و نظارت و حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس. 9ـ ... الف ـ نظرات مخالف ـ از آنجا كه اطلاق تعيين ضوابط و چگونگي جبران خسارات ناشي از عدم اجراي فعاليتها، مشتمل بر امور داراي ماهيت تقنيني نيز مي‌گردد،‌ واگذاري آن به سازمان مزبور،‌ در تغاير با اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد. ـ از آنجا كه اطلاق بند (8) ماده (6) شامل مديريت كنترل فضاي فركانسي نيروهاي مسلح و سازمان صدا و سيما مي‌گردد، و اين نهادها بر اساس بند (4) اصل 110 و اصل 175 قانون اساسي، زير نظر رهبري فعاليت مي‌كنند، اين بند مغاير با قانون اساسي است. ب ـ نظر موافق ـ نظري ابراز نشد. ج ـ تصميم شورا بند 8 ماده 6،‌ با 7 رأي موافق،‌ مغاير با بند (4) اصل 110 و اصل 175 قانون اساسي شناخته شد. ــــــــــــــــــــــــ ماده 6ـ وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد: 1ـ ... 10ـ انجام كليه وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي ـ مصوب 1345ـ و اصلاحات بعدي آن و كليه تعهدات بين‌المللي مرتبط كه جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون ملزم به رعايت آنها مي‌باشد. 11ـ ... الف ـ نظر مخالف ـ از آن‌جا كه ‌قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (‌آماتوري) مصوب پيش از انقلاب اسلامي بوده، و ارتش و راديو تلويزيون زير نظر رئيس كشور اداره نمي‌گرديده و تحت مديريت دولت بوده است، فلذا الزام به اجراي اين قانون موجب خروج مديريت امور مخابراتي نيروهاي مسلح و صدا و سيما از زير نظر رهبري مي‌گردد. به همين جهت،‌ اين بند مغاير اصول 110 و 175 قانون اساسي مي‌باشد. ب ـ نظر موافق ـ آنچه در اين قانون آمده است بي‌سيم‌هاي شخصي و راديوهاي غيرحرفه‌اي است كه به طور مثال در يك مجتمع ساختماني محدود استفاده مي‌شود كه بر اساس قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي بايد مجوز و پروانه لازم را كسب كنند، و بر اساس اساسنامه جديد مرجع اعطاي مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي شده است و تأكيد شده است دستگاه‌هاي دولتي معاف از كسب اين پروانه هستند. ــــــــــــــــــــــــ ماده 6ـ وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد: 1ـ ... 11ـ انجام امور تحقيقاتي و ارايه آموزشهاي تخصصي مرتبط و اطلاع‌رساني عمومي در زمينه ارتباطات مجاز راديويي با استفاده از توانمندي‌هاي بخش‌هاي دولتي و غيردولتي. 12ـ ... الف ـ نظر مخالف ـ از آنجا كه اطلاق اين بند شامل مديريت كنترل فضاي فركانسي نيروهاي مسلح و سازمان صدا و سيما مي‌گردد و اين نهادها بر اساس بند (4) اصل 110 و اصل 175 قانون اساسي، زير نظر رهبري فعاليت مي‌كنند، اين بند مغاير با قانون اساسي است. ب ـ نظر موافق ـ نظري ابراز نشد. نظريه (مرحله اول) شوراي نگهبان{2} بند (8) ماده (6) از اين جهت كه فركانس ارتش و نيروهاي مسلح را نيز در بر مي‌گيرد، مغاير اصول 110 و 175 قانون اساسي شناخته شد. مرحله دوم مصوبه اصلاحي هيئت وزيران: 22/‏9/‏1388 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 8/‏10/‏1388 ماده 6ـ وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد: ... 8ـ تنظيم، مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط و جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و نظارت و حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس در چهارچوب قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382ـ و ساير قوانين و مقررات مربوط. ... الف ـ نظر مخالف ـ نظري ابراز نشد. ب ـ نظر موافق ـ نظري ابراز نشد. نظريه نهايي شوراي نگهبان{3} مصوبه مزبور، با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. مادة 7ـ درجهت اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي و ايفاي وظايف، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود تأسيس مي‌شود و رئيس سازمان معاون وزير خواهد بود. تبصره 1ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با استفاده از نيروي انساني و امكانات سازمان مذكور تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه داراي رديف خاص اعتباري در بودجه سالانه كشور خواهد بود و تشكيلات آن با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و اعلام خواهد شد. تبصره 2ـ سازمان مذكور كه وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرائي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات راديويي ايفاء خواهد كرد داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز آن همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومي زير رديف بودجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني و تأمين خواهد شد. تبصره 3ـ اساسنامه سازمان مذكور حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. 2. مندرج در نامه شماره 28385/‏‏30/‏‏87 مورخ 3/‏‏6/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به معاون اول رييس جمهور. 3. مندرج در نامه شماره 36922/‏‏30/‏‏88 مورخ 8/‏‏10/‏‏88 شوراي نگهبان، خطاب به معاون اول رييس جمهور.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-