فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 101/45704

تاريخ: 1396/6/4

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

 

          عطف به نامه شماره 2095/‏102/‏96 مورخ 12/‏5/‏1396 و پيرو نامه شماره 35263/‏101 مورخ 2/‏5/‏1396 در اجراي اصل نود وچهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي كه بهمنظور رفع ايراد آن شورا در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 31/‏5/‏1396 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد..

علي لاريجاني

 رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي

مادهواحده- ...

تبصره 9- دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسههاي آموزش عالي، پژوهشي فناوري دولتي و غيردولتي زير نظر وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله دانشگاه علمي كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي، حوزههاي علميه، مؤسسههاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، مؤسسههاي وابسته به دستگاههاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، مؤسسههاي وابسته  به دستگاههاي اجرائي و دانشگاه فرهنگيان  موظف هستند از اين پس، پيشنهادها (پروپوزالها)، پاياننامهها و رسالههاي دانشجويان تحصيلات تكميلي خود را كه فاقد طبقهبندي هستند در سامانههاي اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات  ايران (ايرانداك) ثبت و تأييد و فايل تمام متن و نتيجه را همانندجويي كنند. ارائه گواهي ثبت و بارگذاري فايل تمام متن و نتيجه همانندجويي اين مدارك براي هرگونه پرداخت مالي به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آنها و همچنين دانشجويان الزامي است.

- تبصره (9) مادهواحده بهشرح زير اصلاح ميشود:

تبصره 9- حوزههاي علميه و همچنين دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسههاي آموزشعالي، پژوهشي فناوري دولتي و غيردولتي زير نظر وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله دانشگاه علميكاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي، مؤسسههاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، مؤسسههاي وابسته به دستگاههاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، مؤسسههاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و دانشگاه فرهنگيان موظف هستند از اين پس، پيشنهادها (پروپوزالها)، پاياننامهها و رسالههاي دانشجويان تحصيلات تكميلي خود را كه فاقد طبقهبندي هستند در سامانههاي اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) ثبت و تأييد كرده و فايل تمام متن و نتيجه را همانندجويي كنند. ارائه گواهي ثبت و بارگذاري فايل تمام متن و نتيجه همانندجويي اين مدارك براي هرگونه پرداخت مالي به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آنها و همچنين دانشجويان الزامي است.

 

تبصره 10- ...

 اصلاح فوق در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سي و يكم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ص

 

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-