فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 3316 /21 /77
تاريخ : 9 /6 /77

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
نامه شماره 1977هـ/ب مورخ 5 /5/ 1377 جنابعالي مبني بر مغايرت يا عدم مغايرت با موازين شرع پرداخت تعهد مربوط به بهره يوازانس داخلي اعتبار اسنادي موضوع 28 دستگاه واگن مسافري تصويب­نامه شماره 15988/ت19795 هـ مورخ 24 /3 /77 هيئت وزيران در جلسه مورخ 4 /6 /77 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و خلاف شرع شناخته­ نگرديد. ناظر به پرداخت تعهد مربوط به بهره يوزانس داخلي اعتبار اسنادي موضوع 28 دستگاه و اكن مسافري به پيوست ارسال مي­شود خواهشمند است نظر آن فقهاء محترم در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت با موازين شرع تجويز مزبور را اعلام فرمائيد./خ

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-