فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 11229/40/100
تاريخ 83/3/9
بسمه تعالي

حضرت آيت ا... جناب آقاي جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام،
استحضار دارند در زمان تصويب ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه (لايحه تجميع عوارض) نظر آن شوراي محترم مبني بر حذف پاراگراف آخر ماده 5 مبني بر اجازه وضع عوارض به شوراي شهر بوده كه پاراگراف ياد شده حذف شده است.(مشروح مذاكرات مورخ 81/9/19 و 81/10/22 تصوير پيوست).
همچنين با توجه به اصل يكصدم قانون اساسي بند 16 نظريه شماره 81/30/2509 مورخ 81/11/28 آن شوراي محترم نيز مبين حذف اجازه تعيين نرخ به شوراهاي شهر بود كه از متن قانون بودجه حذف گرديد.
اخيراً بسياري از شوراهاي اسلامي به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون فوق الذكر مبادرت به تصويب نرخ  وعوارض براي شهروندان و ساير دستگاهها نموده‌اند و حتي در بسياري از موارد خسارت تأخير تأديه عوارض مورد نظر را نيز ملحوظ و مبالغي مازاد بر اصل عوارض وضع كرده‌اند.
با عنايت به اصل يكصدم قانون اساسي و نظريات آن شوراي محترم، خواهشمند است اعلام فرمايند آيا شوراهاي اسلامي شهر، شهرك و ... بر اساس اصول قانون اساسي اجازه وضع عوارض و تعيين نرخ آن را دارنديا خير؟

حبيب ا... بيطرف
وزير نيرو
83/3/5
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-