فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 91/30/46399

تاريخ: 1391/1/31

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 206582/‏44782 مورخ 19/‏10/‏1390 و پيرو نامه شماره 39142/‏30/‏89 مورخ 11/‏05/‏1389؛

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب هيأت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 30/‏01/‏1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-