فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 6014
تاريخ: 16/ 1/ 1373
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
معاون اول محترم رييس جمهور
عطف به نامه هاي شماره 69752 مورخ 25/ 12/ 1372:
اصلاح اساسنامه شركت مهندسي فرودگاه هاي كشور كه در جلسه مورخ 5/ 12/ 1372 هيأت وزيران به تصويب رسيده است در جلسه مورخ 16/ 1/ 1373 شوراي نگهبان مطرح شد و به لحاظ نياز به توضيحات مقرر فرماييد يك نفر از افراد مطلع در جلسه آينده شوراي نگهبان حاضر شوند.
                           قائم مقام دبير شوراي نگهبان
                             احمد عليزاده
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-