فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 1368/8/6
شماره: 25/1074
بسمه تعالي
حضرت آية‌اله محمد يزدي‌ رياست محترم قوه قضائيه‌
با سلام و نهايت احترام به استحضار ميرساند جايگاه پليس قضائي كه از زمان بني‌صدر مخلوع مورد مناقشه قوه مجريه و قوه قضائيه قرار داشته است همواره مانع راه توسعه اين سازمان و تدوين لايحه قانوني نهائي آن متناسب با نيازهاي قوه قضائيه بوده است النهايه با توجه به اصلاحات قانون اساسي و اينكه بموجب اصل يكصد و پنجاه و هفتم انجام امور اجرائي اين قوه نيز به خود آن محول گرديده است و اين جهت كه عزل و نصب و قبول استعفاي فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي كه پليس قضائي نيز يك نيروي انتظامي بشمار آمده با مقام معظم رهبري قرار گرفته ظاهراً مانع اصلي اتصال و ارتباط سازمان پليس قضائي را از ميان برده است ولي از جهت اينكه تعيين تكليف رسمي جايگاه اين سازمان كه طبع كار آن ايجاب ميكند بعنوان يك سازمان مرتبط و تحت امر قوه قضائيه انجام وظيفه نمايد نقش حساس در تدوين قانون و اساسنامه نهائي آن دارد. لهذا مستدعي است بدواً مراتب از شوراي محترم نگهبان استفسار شود تا متناسب با پاسخ آن شوراي محترم نسبت به تهيه پيش‌نويس لايحه قانون تشكيل پليس قضائي اقدامات لازم بعمل آيد.

رئيس كل سازمان پليس قضائي‌
هاشمي‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-