فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1896 /21 /79
تاريخ: 4/ 12 /79

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 3104 /ه / ب مورخ 13/ 11 / 1379:
موضوع ماده 2 تصويب‌نامه شمارها 37645 / ت 21391 ه مورخ 28 /8/ 1379 هيئت وزيران، در جلسه مورخ 3/ 12 /79 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد از اين جهت كه وام مسكن جانبازان در قالب تسهيلات مي‌باشد يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-