فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 91/30/49053

تاريخ: 1391/10/12

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 179396/‏48061 مورخ 13/‏09/‏1391؛

اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان

صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

مصوب جلسه مورخ يكم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و يك هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 12/‏10/‏1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-