فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:167873/ 48938
تاريخ: 6/ 11/ 1392
اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) كه در جلسه مورخ 20/ 9/ 1392 هيئت وزيران به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال مي­شود.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رئيس جمهور
وزارت راه و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/ 9/ 1392 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و معاونت برنامه­ريزي و نظارت راهبري رئيس جمهور و به استناد تبصره بند (الف) ماده (166) قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389 ـ ، اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ اصلاحات زير در اين اساسنامه در معاني مشروح مربوط به كار مي­روند:
و ـ عوامل پروازي: باند پرواز، مسيرهاي خزش (تاكسي وي)، پاركينگ هواپيما، تجهيزات روشنايي و كمك ناوبري.
ماده 2 ـ نام شركت، شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) (سهامي خاص) است كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي­شود.
ماده 3 ـ اهداف شركت عبارت از تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل و نقل هوايي بين­المللي، افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حمل و نقل كالا و مسافر هوايي، كمك به ايجاد اشتغال مولد و تبديل فرودگاه بينýالمللي امام خميني (ره) به قطب اول حمل و نقل بار و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه مي­باشد.
ماده 15 ـ وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
11 ـ اتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادهاي هيئت مديره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهاي مشاركت و خريد و فروش سهام شركت­هاي ديگر كه مرتبط با فعاليت شركت باشد و امكان استفاده از اعتبارات و فاينانس در چارچوب قوانين مربوط.
ماده 28 ـ چك­ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنين قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم قبول تعهد و يا واگذاري حقي يا امتيازي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره كه برحسب مورد از طرف هيئت مديره تعيين خواهد شد، معتبر مي­باشد و مكاتبات و ساير اوراق مربوط به امور اداري، مالي و
پرسنلي و جاري شركت با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند با مهر شركت انجام مي­شود.
ماده 14 ـ مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق­العاده با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آرا و در مجمع عمومي فوق­العاده با دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.
ماده 17 ـ هيئت مديره متشكل از پنج عضو است كه حداقل سه نفر از آنان موظف مي­باشند و به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع از بين افراد صاحب نظر در حوزه­هاي مرتبط به مدت سه سال انتخاب مي­شوند. از بين پنج عضو ياد شده، بايد دو عضو در حوزه­هاي مرتبط با هوانوردي و يا امور فرودگاهي و سه عضو ديگر در حوزه­هاي مرتبط با امور بازرگاني يا مالي يا برنامه­ريزي يا حقوقي داراي تخصص و حداقل (5) سال سابقه فعاليت مفيد باشند. اعضاي هيئت مديره پس از انقضاي مدت ياد شده، تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره­هاي بعد بلامانع است.
ماده 23 ـ وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين مي­شود:
واگذاري حق بهره­برداري از اماكن و محل­ها و تأسيسات واقع در فرودگاه بين­المللي امام خميني (ره) و شهر فرودگاهي اعم از منطقه آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و ساير مناطق شامل اراضي، ساختمان و تأسيسات كه واگذاري حق بهره­برداري از آنها لطمه­اي به امر بي­خطري پرواز وارد نسازد و مانعي در انجام امور و فعاليتهاي فني و اداري فرودگاه ايجاد ننمايد، متناسب با موضوع و طبيعت كار به اشخاص حقيقي يا حقوقي حداكثر تا سي سال در قبال دريافت بهاي مناسب.
ماده 26 ـ مديرعامل شركت با حكم رئيس مجمع براي مدت سه سال انتخاب مي­شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد حداكثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر و قدرت اجرايي خواهد داشت.
تبصره ـ مديرعامل شركت رياست هيئت مديره شركت را نيز برعهده دارد.
ماده 30 ـ شركت داراي بازرس قانوني (حسابرس) است كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده است به وظايف خود ادامه خواهد داد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-