فايل ضميمه :
        لايحة اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 1377

 1ـ مادة (1) اصلاحي 
چنانچه درج عبارت: « و در پي موافقت مقام معظم رهبري ... » در متن ماده قانوني، ضروري باشد مستند بودن قانون، اقتضاء آن دارد تا شماره و تاريخ موافقت صادره مورد تصريح قرار گيرد. متن مشروح مذاكرات مجلس نيز اشاره‌اي به اين تصريح ندارد. 
2ـ بند ط الحاقي به انتهاي جزء 2 بند ج مادة (5) اصلاحي:
 عبارت «همسران غيرمزدوج شهداء» بنظر از حيث تركيب ادبي و دستور زبان فارسي، رسا نمي‌باشد. 
3ـ با عنايت به مادة (14) اصلاحي كه تصويب كلية آئين‌نامه‌ها به موجب اصل 138 قانون اساسي، از جمله اختيارات هيأت دولت مي‌باشد، شايسته است در صدر بند 8 الحاقي به مادة (8) اصلاحي، كلمه «پيشنهاد» قبل از واژة « تصويب » اضافه گردد. 
 4ـ صدر بند 9 از مادة (10) اصلاحي 
عبارت : «انعقاد هرگونه قرارداد» ابهام دارد، زيرا عبارت شامل قراردادهاي صلح و داوري هم خواهد شد. چون رعايت تشريفات اصل 139 قانون اساسي در انعقاد قراردادهاي مزبور ضروري است عليهذا عبارت فوق‌الذكر از اين حيث در مغايرت با اصل مزبور خواهد بود . 
 توضيح : لازم به ذكر است كه عبارت «و پايان دادن به دعاوي از طريق مصالحه و يا ارجاع به داوري با رعايت قوانين» به انتهاي بند 3 از مادة (10) اصلاحي، اضافه گرديد. لكن چون بند10 الحاقي به لحاظ عام و مؤخّر بودن چه بسا، در مقام عمل، در تعارض با بند 3 قرار خواهد گرفت لذا اصلاح آن جهت رفع تعارض، ضروري مي‌باشد.
5ـ بند 11 مادة (10) اصلاحي 
اقداماتي نظير «تأسيس، ادغام، انحلال ... علاوه بر رعايت «چارچوب قوانين ومقررات» به«مصوبات هيأت امناء» هم موكول گرديده است. بنظر مي‌رسد در قسمت اخير، بايد منوط به پيشنهاد هيأت امناء گردد و الاّ در مقام عمل علاوه بر اينكه امكان تعارض بين يكي از دو چارچوب، متصور است، بنياد هم مي‌تواند با قصد گريز از قوانين و مقررات، صرفاً مصوبات هيأت امناء را مستمسك اقدامات خود قرار دهد. عليهذا، نياز به رفع ابهام دارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-