فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 29/7034

تاريخ: 2/4/‏1397

باسمه تعالي

 

 حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

 عطف به نامه شماره 3611/‏102/‏96 مورخ 27/‏9/‏1396 و پيرو نامه شماره 75282/‏29 مورخ 7/‏9/‏1396 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح يكفوريتي ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيبرسان به سلامت در رسانههاي ارتباط جمعي داخلي و بينالمللي و فضاهاي مجازي كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 2/‏2/‏1397 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

 رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيبرسان به سلامت در رسانههاي ارتباط جمعي داخلي و بينالمللي و فضاهاي مجازي

 ماده 1- ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع كه نوعاً موجب گمراهي و فريب مخاطب شود به هرطريق از جمله رسانههاي داخلي و خارجي و يا فضاي مجازي درباره آثار مصرف مواد و فرآوردههاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي، گياهي، طبيعي، مكمل و همچنين تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتكب به حبس يا جزاي نقدي درجه شش و محروميت از فعاليت شغلي و اجتماعي مرتبط براي دو تا پنج سال محكوم ميشود. در صورتيكه به مصرفكننده خسارتي وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده بهعنوان جزاي نقدي به مجازات مذكور اضافه ميشود.

تبصره- مصاديق اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع عبارتند از:

اطلاعات يا ادعاهاي اثباتنشده يا تأييدنشدهاي است كه توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي درباره روش فرآوري، توليد، نامگذاري تجاري، خواص، تركيب، منشأ سودمندي، ارزش غذايي، روش درماني و خدمات، آثار و منافع ناشي از ارائه خدمات يا درمان يا دارا بودن گواهي يا مجوز از مراجع داخلي يا خارجي درخصوص كالاها و خدمات موضوع اين قانون مشخص ميگردد.

در تبصره ماده (1) عبارت «اثباتنشده يا تأييدنشدهاي است كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» حذف و عبارت «خلاف قوانين مربوطه، كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراجع قانوني صاحب صلاحيت» جايگزين شد.

 ماده 2- ...

يك ماده بهشرح زير قبل از ماده (4) به مصوبه الحاق شد:

ماده الحاقي- در اجراي اين قانون، رعايت مفاد سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي مصوب 25/‏4/‏1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي الزامي است.

 اصلاحات فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد.

 

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-