فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 18624 مورخ 22 /8/ 63:
اعتبار مرور زمان در تخلفات انتظامي كه جنبه تخلف شرعي ندارد مغاير با موازين شرعي نيست ولي در تخلفات شرعي احكام ساير جرائم را دارد كه در غير حدود پس از مرور زمان معين نيز امر تعقيب و عدم تعقيب آن با حاكم شرع است و در اموري كه ضمان مالي و جنبه حقوقي دارد احكام شرعي خود بر آن مرتب مي‌شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-