فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 2009
تاريخ : 30 /02/ 1367
بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت حجت الاسلام المسلمين جناب آقاي سيد علي خامنه­اي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در جلسه روز يكشنبه 29 /03 /1367 مجلس شوراي اسلامي آقاي اكبرزاده به عنوان نماينده نيشابور در دوره سوم مجلس شوراي اسلامي شناخته ­شد، نظر به اينكه نامبرده براساس اعلام شوراي نگهبان حق شركت در انتخابات را نداشته و آراء ماخوذه به نام وي نيز ابطال گرديده است طرح موضوع در مجلس شوراي اسلامي خلاف قانون اساسي بوده ­است. مراتب با عنايت به اصل 113 قانون اساسي جهت اقدام مقتضي اعلام مي­گردد. %

قائم مقام دبير شوراي نگهبان
خسرو بيژني
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-