فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1900 د ـ 12
تاريخ: 1360/1/20
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت دفاع ملي (پارلماني)
عطف به نامۀ 1401/09/4 ــ 1360/1/19:
مورد سؤال در جلسۀ رسمي شوراي نگهبان و مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. نظر شوري بدين شرح است:
"عقد قرارداد مذكور در موضوع سؤال مشمول اصل 77 قانون اساسي نميباشد."

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-