فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6370
تاريخ: 21/ 8/ 1365
رئيس كل محترم ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره ه / 66 مورخ 14/ 4/ 1365:
موضوع در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح گرديد و به شرح زير اعلام نظر شد:
«تبصره ذيل ماده 10 آيين‏نامه اجرايى ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضى موقوفه با ثبوت وقفيت زمين و مثل ساير موارد از لحاظ شرعى بى‏اشكال است».
دبير شوراى نگهبان
لطف‏اللّه‏ صافى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-