فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه / 66
تاريخ: 14/ 4/ 1365
محضر محترم فقهاى شوراى نگهبان
با اهداء سلام؛
 احتراما به پيوست فتوكپى نامه سرپرست سرجنگلدارى كل استان فارس همراه با ضمايم و جوابيه سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و دادخواست جنگلدارى شهرستان كرج به انضمام مدارك پيوست آن از جهت اعلام نظر نسبت به غير شرعى بودن تبصره ذيل ماده 10 آيين‏نامه اجرايى ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه ارسال مى‏گردد، تا پس از وصول نظريه، هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى بر طبق ماده 25 ديوان بتواند به موضوع رسيدگى نمايد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-