فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 12722/ت30207ه	شماره انتشار : 17282	
تاريخ ابلاغ: 06/ 04/ 1383	تاريخ روزنامه رسمي : 10/ 04/ 1383	

هيئت وزيران در جلسات مورخ10/ 12/ 1382 و 16/ 2/ 1383 بنابه پيشنهاد شماره24548/11 مورخ25/ 11/ 1382 وزارت راه و ترابري و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايـران ـ مصوب 1379ـ اساسنامه شركت مـادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
مصوب 16/ 02/ 1383

فصل اول ـ كليات و سرمايه

ماده 1ـ نـام شركت ، شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشوراست كه از اين پس در اين اساسنامه «شركت» ناميده مي شود .

ماده 2ـ شركت وابسته به وزارت راه و ترابري است و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره خواهد شد .

ماده 3ـ نوع شركت سهامي ( خاص ) و مدت آن نامحدود مي باشد .

ماده 4ـ مركز اصلي شركت در تهران بوده و محل آن توسط هيئت مديره تعيين مي شود .

تبصره ـ شركت مجري طرحها و پروژه هاي ملي مربوط خواهد بود و واحد استاني نخواهد داشت.

ماده 5 - سرمايه شركت مبلغ 000‚300‚288‚9 ريال منقسم به 830‚928 سهم ده هزار ريالي بانام و غيرقابل انتقال است و كليه سهام آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد .

تبصره ـ از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه تمامي نيروهاي انساني ، دارايي ها ، ساختمانها و تاسيسات ، لوازم و تجهيزات ، حقوق و مطالبات ، تعهدات و اعتبارات و هرگونه اموال منقول و غيرمنقول متعلق به معاونتهاي ساخت و توسعه راهها ، راه آهن ، بنادر و فرودگاهها و اداره كل ساختمان آزادراهها و اداره كل پيمان و رسيدگي و اداره كل ارزيابي و تعيين خسارات از وزارت راه و ترابري منتزع و به شركت انتقال مي يابد .

فصل دوم ـ موضوع فعاليت ، وظايف و اختيارات شركت

ماده 6 - موضوع فعاليت ، وظايف و اختيارات شركت به شرح زير تعيين مي شود :

1 ـ تهيه و تدوين و پيشنهاد سياستها و خط مشي ها در زمينه توسعه زيربناهاي حمل و نقل در چارچوب برنامه هاي مصوب طرح جامع حمل و نقل كشور .

2 ـ طـراحي و ساخـت زيربناهاي حمل و نـقل ( راهها ـ راه آهن ـ بنادر ـ فرودگاهها ) و تاسيسات و تجهيزات مربوط و نظارت بر اجراي طرحها و پروژه هاي زيربناي حمل و نقل از طريق عقد قرارداد با پيمانكاران و مشاوران ذي صلاح .

3 ـ انعقاد قرارداد در زمينه فعاليتهاي شركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

4 ـ تحصيل و تملك اراضي و املاك موردنياز طرحها و پروژه ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

5 ـ مديريت و يا اجراي كليه طرحها و پروژه هاي مرتبط با موضوع فعاليت شركت .

6 ـ مشاركت در شركتهاي ديگر به منظور انجام كليه طرحها و پروژه هاي مرتبط با موضوع فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

7 ـ ارائه و يا دريافت انواع خدمات مهندسي و تخصصي و پژوهشي و مطالعاتي در راستاي موضوع فعاليت شركت .

8 ـ تعيين روشهاي اجرايي در زمينه ساخت و توسعه شبكه راهها ، شبكه راه آهن ، بنادر و فرودگاهها و تاسيسات جنبي آنها براساس اولويت ها و سياستهاي كلان وزارت راه و ترابري .

9 ـ انجام تمهيدات لازم به منظور توسعه و مشاركت بخشهاي ديگر ( تعاوني ، خصوصي ، عمومي ) در امور زيربناهاي حمل و نقل و استفاده از خدمات آنها براي انجام امور مطالعاتي ، اجرايي و نظارت به منظور كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري و ارتقاء سطح خدمات .

10 ـ انتخاب و ارجاع خدمات مديريتي و مهندسي به واحدهاي خدمات مديريت طرح و شركتهاي مهندسي مشاور و همچنين خدمات ساخت به پيمانكاران و سازندگان و ساير عوامل فني و اجرايي موردنياز پروژه ها.

11 ـ استفاده از تسهيلات داخلي و خارجي به منظور گسترش زيربناهاي حمل و نقل با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

12 ـ همكاري در تهيه و تدوين استانداردها و رعايت آنها و ضوابط ابلاغي از سوي وزارت راه و ترابري در جهت نظارت بر حسن اجراي طرحها و پروژه ها .

13 ـ خريد و فروش ، اجاره و استيجاره و رهن هرگونه مال اعم از منقول و غيرمنقول و خدمات در جهت موضوع فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مالي و معاملاتي مربوط .

14 ـ قبول هرگونه مال و يا حقي كه طبق قانون به شركت منتقل و يا هبه مي گردد .

15 ـ انجام ساير عمليات و معاملات منحصرا در راستاي موضوع فعاليت شركت.

تبصره 1ـ شركت به نيابت از سوي وزارت راه و ترابري يا شركتهاي دولتي بهره بردار مي تواند نسبت به تامين منابع اعتباري ، جلب سرمايه و جلب مشاركت با بخش غيردولتي در ساخت و توسعه تاسيسات زيربنايي حمل و نقل در چارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام كند .

تبصره 2ـ شركت اجراي طرحها و پروژه هاي مربوط را صرفا به روش پيماني انجام خواهد داد .

فصل سوم ـ اركان شركت

ماده 7 - اركان شركت عبارتند از :

الف ـ مجمع عمومي .

ب ـ هيئت مديره و مديرعامل .

ج ـ بازرس ( حسابرس ) .

ماده 8 - مجمع عمومي شركت از افراد زير تشكيل مي شود :

1 ـ وزير راه و ترابري ( رييس مجمع عمومي ) .

2 ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .

3 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي .

4 ـ وزير صنايع و معادن .

5 ـ وزير بازرگاني .

ماده 9 - مجامع عمومي شركت عبارتند از : 
1 ـ مجمع عمومي عادي . 
2 ـ مجمع عمومي فوق العاده .

ماده 10 - مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي شركت ، تصويب بودجه شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهد شد .

ماده 11 - مجمع عمومي عادي باحضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت . 
تصميمات درمجمع عمومي عادي با سه راي موافق و در مجمع عمومي فوق العاده با چهارراي موافق نافذ مي باشد . 
دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستورجلسه توسط رييس مجمع عمومي بعمل خواهد آمد . دستورجلسه و سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوت نامه حداقل ده روز قبل از تشكيل براي اعضاي مجمع ارسال شود .

تبصره ـ رييس هيئت مديره ، مديرعامل ، ساير اعضاي هيئت مديره و بازرس شركت مي توانند در جلسات مجمع عمومي بدون داشتن حق راي شركت نمايند .

ماده 12 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است :

1 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي كلي ، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت .

2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشهاي هيئت مديره و صورتهاي مالي شركت باتوجه به گزارش حسابرس ، هيئت مديره و عملكرد سالانه شركت .

3 ـ نصب و يا عزل اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد رييس مجمع عمومي .

4 ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .

5 ـ تعيين بازرس ( حسابرس ) شركت و ميزان حق الزحمه مربوط .

6 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص سرمايه گذاري ، مشاركت با بخش غيردولتي ، اخذ وام و تحصيل اعتبار به پيشنهاد هيئت مديره در چارچوب موضوع فعاليت شركت .

7 ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين پستهاي سازماني موردنياز شركت به پيشنهاد هيئت مديره و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .

8 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و آيين نامه استخدامي شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب .

9 ـ اتخاذ تصميم در خصوص ارجاع دعاوي به داوري و همچنين اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوي و رد دعاوي و ارايه آن به مراجع ذي صلاح جهت اتخاذ تصميم با رعايت اصل يكصدوسي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

10 ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول و يا غيرقابل وصول كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد مي شود .

11 ـ اتخاذ تصميم درخصوص ساير پيشنهادات هيئت مديره .

12 ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قانون به عهده مجمع عمومي عادي مي باشد .

ماده 13 - وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير است :

1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب .

2 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران جهت تصويب .

3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب .

ماده 14- هيئت مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي (سه عضو موظف و دو عضو غيرموظف) حداقل داراي مدرك تحصيلي ليسانس خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.

تبصره ـ مجمع عمومي عادي مي تواند دو نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يا استعفاء يا هر دليل ديگري كه ادامه فعاليت هريك از اعضاي اصلي هيئت مديره ( به تشخيص رييس مجمع عمومي ) غيرممكن گردد ، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد .

ماده 15 - جلسات هيئت مديره حداقل هرماه يكبار به طور منظم تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد . جلسات هيئت مديره در صورت لزوم و درخواست كتبي دو نفر از اعضاي هيئت مديره به طور فوق العاده تشكيل خواهد شد .

تبصره 1ـ جـلسات هيئت مديره باحضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد .

تبصره 2ـ اداره جلسات هيئت مديره با رييس هيئت مديره و در غياب وي با نايب رييس هيئت مديره مي باشد .

ماده 16 - هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره مي باشد .

ماده 17 - اعضاي هيئت مديره شركت حق پذيرش هيچ سمتي ( به صورت موظف و غيرموظف ) در ساير شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنها را ندارند .

ماده 18 - هيئت مديره شركت براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات كامل است . هيئت مديره به ويژه وظايف و اختيارات زير را دارا مي باشد :

1 ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي شركت .

2 ـ بررسي و تاييد برنامه عمليات و تعيين خط مشي و سياست كلي شركت و ارايه به مجمع عمومي براي تصويب .

3 ـ بررسي و تاييد برنامه و بودجه سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارايه به مجمع عمومي براي تصويب .

4 ـ تاييد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت و ارايه به مجمع عمومي .

5 ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح مواد اساسنامه يا انحلال شركت به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم .

6 ـ پيشنهاد تغييرات در سرمايه شركت به مجمع عمومي .

7 ـ بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيروي انساني مربوط ، به مجمع عمومي .

8 ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد و فروش اموال منقول شركت و همچنين اجاره و استيجاره اموال و اماكن ، ماشين آلات و تجهيزات موردنياز در چهارچوب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شركت و پيشنهاد درباره اموال غيرمنقول به مجمع عمومي جهت تصويب .

9 ـ بررسي و پيشنهاد به مجمع عمومي در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

10 ـ رسيدگي به اتخاذ تصميم در مورد معاملات و قراردادهايي كه طبق آيين نامه معاملات شركت بايد به تصويب هيئت مديره برسد .

11 ـ بررسي و پيشنهاد در مورد مطالبات مشكوك الوصول و غيرقابل وصول شركت به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم .

12 ـ پيشنهاد سرمايه گذاري و مشاركت با بخش دولتي و غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

13 ـ تعيين نرخ تعرفه خدمات با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

14 ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات و كليه فعاليتهاي شركت .

15 ـ طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي درجهت ارتقاء دانش كاركنان شركت .

ماده 19 - هيئت مديره از بين خود يك نفر را به عنوان مديرعامل انتخاب مي نمايد كه با حكم رييس مجمع عمومي به مدت دو سال منصوب مي شود .

تبصره ـ مديرعامل شركت معاون وزير راه و ترابري خواهد بود .

ماده 20 - مديرعامل كه مي تواند رييس هيئت مديره نيز باشد بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و مسئول حسن جريان امور و حفظ حقوق و اموال شركت است و كليه امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط اداره مي كند .

تبصره ـ مديرعامل مي تواند با مسئوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات خود را با ابلاغ كتبي به هريك از اعضاي هيئت مديره و يا كاركنان شركت تفويض نمايد .

ماده 21 - مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضائي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آنها اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد .

ماده 22 - مديرعامل داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد :

1 ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي شركت در حدود بودجه مصوب .

2 ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت و صورتهاي مالي شركت و ارايه به هيئت مديره .

3 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره كليه امور اداري ، آموزشي ، استخدامي و اخراج كاركنان طبق آيين نامه هاي مصوب و ساير قوانين و مقررات مربوط .

4 ـ تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره .

5 ـ معرفي امضاهاي مجاز شركت .

6 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناء آنچه كه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است .

ماده 23 - كليه اسناد و اوراق مالي و اسناد تعهدآور و قراردادهاي شركت بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده وي و يكي از اعضاي هيئت مديره يا نماينده منتخب هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره برسد . كليه چكها علاوه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذي حساب و يا نماينده وي نيز خواهد رسيد . 
مكاتبات اداري با امضاي مديرعامل يا كساني كه از طرف مديرعامل حق امضاء دارند صورت مي پذيرد .

ماده 24 - شركت داراي بازرس ( حسابرس ) خواهد بود كه طبق قوانين و مقررات مربوط با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد .

تبصره 1ـ اقدامات بازرس ( حسابرس ) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد .

تبصره 2ـ بازرس ( حسابرس ) مي تواند براي انجام وظيفه خود از كارشناسان و متخصصين داخل و خارج شركت و ساير امكانات مورد نياز استفاده نمايد . 
مديرعامل شركت موظف است جهت انجام وظيفه بازرس ( حسابرس ) امكانات لازم را در اختيار وي قرار دهد .

فصل چهارم ـ ساير مقررات

ماده 25 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد .

ماده 26 - صورتهاي مالي ( ترازنامه و حساب سود و زيان ) شركت و يادداشتهاي توضيحي همراه آن بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري در موعد مقرر قانوني تهيه و در اختيار بازرس ( حسابرس ) قرار داده شود .

اين اساسنامه به موجب نامه هاي شماره 7093/ 30/ 83 مورخ 19/ 1/ 1383 و شماره 7549/ 30/ 83 مورخ 16/ 3/ 1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-